KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA KONTRAHENTÓW/KLIENTÓW
MECHANIC SYSTEM SP. Z O.O.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MECHANIC SYSTEM Sp. z o.o., Dziewki 86 A, 42-470 Siewierz, tel. (32) 674 42 67 , NIP 625-21-87-225; Regon: 277639434; KRS 0000067283, zwana dalej „Administratorem”.
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności:
  – w związku z działaniami zmierzającymi do zawarcia umowy, wykonywania umowy i zakończenia umowy, w tym przygotowania oferty handlowej, obsługi finansowej transakcji, administracyjnej oraz informatycznej;
  – w celu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, które Administrator musi realizować w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i zawartą umową, m.in. w celu realizacji płatności, wystawiania i przechowywania faktur oraz pozostałych dokumentów księgowych, ewidencjonowania przychodów, rozliczania podatków, realizacji obowiązków rachunkowych, sprawozdawczości, prowadzenia oraz archiwizacji dokumentacji związanej z zawartą umową;
  – w celu realizacji współpracy handlowej, obsługi reklamacji, korespondencji,
  – w związku z ewentualnym ustalaniem i dochodzeniem roszczeń oraz obroną przed roszczeniami związanymi z umowami, windykacją należności, prowadzeniem postepowań sądowych;
  – w celu weryfikacji klientów i kontrahentów w publicznych rejestrach.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  – art. 6 ust. 1 lit b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana przed zawarciem umowy;
  – art. 6 ust. 1 lit c) RODO- przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny; ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości; ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa);
  – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO- przetwarzanie jest niezbędne w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami– na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
  – art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – przetwarzanie następuję na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym dane są udostępniane na podstawie zawartych umów dotyczących działalności prowadzonej przez Administratora – w tym. m.in. firmom zapewniającym obsługę IT, obsługę prawną, biegłym rewidentom, tłumaczom przysięgłym itd., organom lub podmiotom, którym dane zostaną udostępnione na podstawie zgody osoby której dane dotyczą.
 5. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych, do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania zawartej umowy, a po jej zakończeniu w związku z obowiązkiem prawnym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 7. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w sytuacjach określonych w art. 77 ust. 1 RODO.
 9. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji celów określonych w pkt. 2.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

Dziewki, sierpień 2021